Tα καλλυντικά στο προσκήνιο: Ζητήματα εφαρμογής του κανονισμού 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα.

/ / Legal x-rays

Η ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία περί καλλυντικών προϊόντων ρυθμίζει επαρκώς το καθεστώς νόμιμης κυκλοφορίας των καλλυντικών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέρα, ωστόσο, από τα μέτρα ασφαλείας που οφείλουν να λαμβάνουν οι παρασκευαστές τους προκειμένου να διασφαλίσουν την συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 1223/2009 με πρωταρχικό στόχο την ασφάλεια των καταναλωτών ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα με το οποίο οι εταιρείες παραγωγής καλλυντικών προϊόντων οφείλουν να συμμορφώνονται είναι αυτό της απαγόρευσης δοκιμών συστατικών των προϊόντων σε ζώα. Το ζήτημα αυτό έχει απασχολήσει προσφάτως πολλές εταιρείες και οργανισμούς καθώς μολονότι υπάρχει ρητή απαγόρευση βάσει του Κανονισμού περί δυνατότητας εκτέλεσης δοκιμών σε ζώα εντούτοις σε κάποιες αγορές εκτός Ευρώπης, όπως η Κίνα και η Ιαπωνία υπάρχει η αντίθετη πρόβλεψη, επιτρέποντας τις δοκιμές καλλυντικών προϊόντων ή συστατικών αυτών σε ζώα.

1. Τι προβλέπει ο Κανονισμός περί καλλυντικών προϊόντων;

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού απαγορεύεται η τοποθέτηση στην αγορά καλλυντικών προϊόντων η τελική σύνθεση των οποίων,  έχει αποτελέσει αντικείμενο δοκιμών σε ζώα με χρήση μεθόδου διαφορετικής από εναλλακτική μέθοδο, μετά την επικύρωση και την υιοθέτηση της εν λόγω εναλλακτικής μεθόδου σε κοινοτικό επίπεδο, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της ανάπτυξης επικυρωμένων μεθόδων στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ. Περαιτέρω, απαγορεύεται η τοποθέτηση στην αγορά καλλυντικών προϊόντων που περιέχουν συστατικά ή συνδυασμούς συστατικών τα οποία, προκειμένου να πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, έχουν αποτελέσει αντικείμενο δοκιμών σε ζώα με χρήση μεθόδου διαφορετικής από εναλλακτική μέθοδο, μετά την επικύρωση και την υιοθέτηση της εν λόγω εναλλακτικής μεθόδου σε κοινοτικό επίπεδο, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της ανάπτυξης επικυρωμένων μεθόδων στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ ενώ απαγορεύεται και η διενέργεια, στο έδαφος της Κοινότητας, δοκιμών σε ζώα οι οποίες αφορούν τελικά καλλυντικά προϊόντα, προκειμένου να πληρούνται οι απαιτήσεις του κανονισμού.

2. Τι συμβαίνει όταν η διενέργεια δοκιμών σε ζώα λαμβάνει χώρα εκτός ΕΕ; 

Μολονότι στην Ευρώπη απαγορεύονται δυνάμει του Κανονισμού οι δοκιμές συστατικών καλλυντικών προϊόντων σε ζώα, εντούτοις σε άλλες χώρες, όπως η Ιαπωνία και η Κίνα οι δοκιμές σε ζώα είναι επιτρεπτές προκειμένου καλλυντικά προϊόντα να κυκλοφορήσουν στην αγορά των ως άνω χωρών. Το γεγονός ωστόσο αυτό δημιούργησε το ερώτημα κατά πόσο καλλυντικά προϊόντα τα οποία δοκιμάζονται εκτός Ευρώπης σε ζώα μπορούν να κυκλοφορήσουν νομίμως στην Ευρώπη, όντας σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες διατάξεις που θέτει ο Κανονισμός. Ειδικότερα, το ΔΕΕ σε μία πρόσφατη απόφαση του αποφάνθηκε επί του περιεχομένου της απαγόρευσης δοκιμών σε ζώα, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 18 του Κανονισμού. H απόφαση αυτή ήρθε σε συνέχεια της άσκησης μίας προσφυγής ελέγχου νομιμότητας εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου για Καλλυντικά Προϊόντα (EFfCI), μίας επαγγελματικής ένωσης η οποία εκπροσωπεί τους παρασκευαστές συστατικών που χρησιμοποιούνται για καλλυντικά προϊόντα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέλη της ενώσεως αυτής διενήργησαν, εκτός του εδάφους της Ένωσης, δοκιμές σε ζώα προκειμένου να ελέγξουν αν ορισμένα συστατικά καλλυντικών ήταν ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τις δοκιμές αυτές απαιτούνταν προκειμένου τα συστατικά αυτά να χρησιμοποιηθούν σε καλλυντικά προϊόντα, τα οποία προορίζονταν προς πώληση στις αγορές της Ιαπωνίας ή της Κίνας. Ασκώντας την προσφυγή της, η EFfCI ζήτησε να διαπιστωθεί αν θα μπορούσαν ενδεχομένως να επιβληθούν ποινικές κυρώσεις εις βάρος των τριών εμπλεκόμενων εταιριών, σε περίπτωση που αυτές τοποθέτησαν στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου καλλυντικά προϊόντα περιέχοντα συστατικά τα οποία έχουν αποτελέσει αντικείμενο δοκιμών σε ζώα εκτός του εδάφους της Ένωσης. Το ΔΕΕ σε μία απόφαση σταθμό έκρινε ότι το άρθρο 18, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού 1223/2009, έχει την έννοια ότι είναι δυνατό να απαγορεύει την τοποθέτηση στην αγορά της Ένωσης καλλυντικών προϊόντων, ορισμένα συστατικά των οποίων έχουν αποτελέσει αντικείμενο δοκιμών σε ζώα εκτός του εδάφους της Ένωσης προκειμένου να επιτραπεί η διάθεση καλλυντικών προϊόντων στο εμπόριο εντός τρίτων χωρών αν τα δεδομένα που προκύπτουν από τις δοκιμές αυτές χρησιμοποιούνται για να αποδειχθεί η ασφάλεια των εν λόγω προϊόντων με σκοπό την τοποθέτησή τους στην αγορά της Ένωσης.

3. Ποιες ποινικές κυρώσεις απειλούνται για τις εταιρείες/παραβάτες;

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση  του Κανονισμού περί καλλυντικών προϊόντων εναπόκειται στα κράτη-μέλη η θέσπιση διατάξεων σχετικά με τις κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Στην Ελλάδα για οποιαδήποτε κυκλοφορία καλλυντικού προϊόντος αντίθετη με τις κείμενες διάταξης περί αλλοιωμένων προϊόντων, πλημμελούς παρασκευής ή συντήρησης αλλά και η εν γένει των διατυπώσεων σήμανσης και ασφάλειας, προβλέπεται κύρωση 1.400 έως και 11.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και το είδος της παράβασης.

Σχόλιο της εταιρείας μας:

Η απόφαση του ΔΕΕ οδηγεί στο αβίαστο πλέον συμπέρασμα ότι το δίκαιο της Ένωσης προστατεύει την ευρωπαϊκή αγορά από καλλυντικά προϊόντα των οποίων τα συστατικά έχουν αποτελέσει αντικείμενο δοκιμών σε ζώα. Η νομοθεσία, έτσι, περί καλλυντικών προϊόντων αποκτά μεγαλύτερη σημασία για τις εταιρείες παραγωγής καλλυντικών προϊόντων οι οποίες καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά την συμμόρφωση τους με τις διατάξεις του Κανονισμού. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένουμε την νομική αντιμετώπιση και άλλων επίκαιρων διατάξεων του Κανονισμού περί καλλυντικών προϊόντων, όπως αυτών σχετικά με την διαφήμιση τους και τα επιτρεπόμενα όρια αυτής.