Unitary Patent and the Unified Patent Court
Της Ευαγγελίας Μανίκα, Associate LLB. MSc. Το Ενιαίο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας και το Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (UPC) αντικατοπτρίζουν την πιο θεμελιώδη αλλαγή στο δίκαιο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της ΕΕ τα τελευταία 50 χρόνια ενώ τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2023. Από τότε, το νέο ενιαίο σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας θα επιτρέψει στους αιτούντες να ακολουθήσουν
AI and Health Apps
Ευαγγελία Μανίκα, Associate LL.B. MSc. Στις μέρες μας, η ΤΝ χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στην υγειονομική περίθαλψη παγκοσμίως, καθώς μπορεί να βελτιώσει μια σειρά ιατρικών ζητημάτων, όπως την πρόληψη, την ακριβέστερη διάγνωση, τις μεθόδους θεραπείας, την πρόβλεψη και εξάπλωση ασθενειών καθώς και να οδηγήσει εν γένει σε συνολικά καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς. Στο πλαίσιο
PUBLIC PROCUREMENT: MECHANISM FOR THE CONTROL OF UNUSUALLY LOW TENDERS
Του Γιώργου Σκάμπουλου LL.M, Associate Ο μηχανισμός ελέγχου των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών,όπως προβλέπεται στα άρθρα 69 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 88-89 του ν. 4412/2016, είναι θεμελιώδους σημασίας για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος,καθώς συνδράμει την εκάστοτε αναθέτουσα αρχή στον εντοπισμό προσχηματικών προσφορών που υποβάλλονται από οικονομικούς φορείς που δεν είναι σε θέση, για οποιονδήποτε λόγο,
Artificial Intelligence Act – one step closer to the final agreement
Από την Ευαγγελία Μανίκα, Associate, LLB, MSc. Στις 8 Δεκεμβρίου 2023, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με τους βασικούς όρους και διατάξεις της Πράξης για την τεχνητή νοημοσύνη, της πρώτης οριζόντιας νομοθεσίας παγκοσμίως για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο κύριος στόχος της Πράξης για την τεχνητή νοημοσύνη είναι να διασφαλίσει
N. 4990/2022 Whistleblowing

N. 4990/2022 Whistleblowing

Του Δημητρίου – Αινεία Σπηλιώτη, LL.B Ο νόμος 4990/2022 για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου θέτει συγκεκριμένες κανονιστικές απαιτήσεις συμμόρφωσης σε όλες τις επιχειρήσεις. Η προστασία των αναφερόντων δημοσίου συμφέροντος, που παρεχόταν από την ελληνική έννομη τάξη πριν από τη θέση σε ισχύ του ν. 4990/2022, περιοριζόταν στο πλαίσιο προστασίας
Ογκολογία και Malpractice

Ογκολογία και Malpractice

Του Δημήτρη-Αινεία Σπηλιώτη, Α.Δικηγόρου, LL.B Ως ιατρικό σφάλμα νοείται κάθε συμπεριφορά του γιατρού που αξιολογείται ως υπολειπόμενη της επιβαλλόμενης στο επάγγελμά του και στη συγκεκριμένη περίπτωση επιμέλειας, κατά κανόνα επειδή ο ιατρός δεν τηρεί το επαγγελματικό του standard ή επειδή παραβιάζει τους γενικά παραδεδεγμένους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και τέχνης (de lege artis). Η ογκολογία
Medical Devices Clinical Trials & Oncology
Της Ευαγγελίας Μανίκα Associate, LLB. MSc. Στις μέρες μας, είναι πολύ συνηθισμένο για τους επαγγελματίες υγείας και ιδιαίτερα για τους ογκολόγους να χρησιμοποιούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα ως μέσο διαχείρισης του καρκίνου. Ειδικότερα, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία όχι μόνο στους τομείς της ακτινοθεραπείας και της ιατρικής απεικόνισης, αλλά και στον τομέα της χειρουργικής ογκολογίας, όπου
THE HIGHLY QUALIFIED DOCTOR ON MEDICAL LIABILITY
Του Γιώργου Σκάμπουλου, Associate LL.M. Έχει τεθεί στην ελληνική θεωρία και νομολογία το ζήτημα της ευθύνης του ιατρού, ο οποίος κατ΄ αντικειμενική κρίση διαθέτει αυξημένα προσόντα σε σχέση με το μέσο ιατρό της ειδικότητάς του. Ως ιατρός με αυξημένα προσόντα μπορεί να θεωρηθεί εκείνος που πχ. κατέχει ακαδημαϊκό τίτλο, είναι διευθυντής κλινικής, είναι ιδιαίτερα δημοφιλής
EU AND FDA REGULATION OF NOVEL FOODS, COMPARATIVE OVERVIEW
Του Γιώργου Σκάμπουλου, Associate LL.M. Τα νέα τρόφιμα έχουν εδραιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες όλο και περισσότερο στις διατροφικές επιλογές των καταναλωτών παγκοσμίως. Δεδομένου ότι η εξάπλωση τους δεν είναι ένα πραγματικό γεγονός που μπορεί να αγνοηθεί, ο ενωσιακός αλλά και ο Αμερικανός νομοθέτης έχουν θεσπίσει ένα σύγχρονο πλαίσιο, το οποίο καλείται να ρυθμίσει αυθεντικά τα
Metaverse and Intellectual Property

Metaverse και Διανοητική Ιδιοκτησία

της Eυαγγελίας Μανίκα, Associate, LL.B MSc.Στις μέρες μας, το metaverse θα μπορούσε να αποτελέσει τη νέα μεγάλη τάση σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής των ανθρώπων, καθώς θα μπορούσε να προσφέρει ποικίλα οφέλη στους τομείς της επικοινωνίας, των παιχνιδιών, των κοινών εμπειριών, της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης, της διανοητικής ιδιοκτησίας κ.λπ. Ωστόσο, πολλές ανησυχίες μπορούν
ΑΙ ACT

AI ACT

Του Αινεία Σπηλιώτη, LL.B. Στις 14 Ιουνίου, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδωσε το πράσινο φως για την πράξη περί τεχνητής νοημοσύνης (AI Act). Ακολουθεί η διαδικασία του τριμερούς διαλόγου, στο πλαίσιο του οποίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαπραγματευτεί με το Συμβούλιο της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εν λόγω διαδικασία αποσκοπεί στην επίτευξη
NOVEL FOODS: LEGAL ISSUES

NOVEL FOODS: ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Του Γιώργου Σκάμπουλου, Associate LL.M Η αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση, η αυξανόμενη εθνική ποικιλομορφία και η σταδιακή αναζήτηση και εμφάνιση νέων πηγών θρεπτικών συστατικών είναι κάποιοι από τους βασικούς παράγοντες εξαιτίας των οποίων όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται διεθνώς νέες μορφές τροφίμων που μέχρι πρότινος ήταν, εν πολλοίς άγνωστες, στην ανθρώπινη κατανάλωση. Σύμφωνα με το