Η ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2022 ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

/ / Legal x-rays
article15-gdpr

Του Γιώργου Σκάμπουλου, Δικηγόρου LL.M

Η Αρχή με την υπ΄ αριθμ. 37/2022 απόφασή της κλήθηκε να κρίνει επί καταγγελίας άντρα-πατέρα, ο οποίος κατήγγειλε μη ανταπόκριση της καταγγελλόμενης παιδιάτρου στo δικαίωμα πρόσβασης που ο τελευταίος άσκησε γραπτώς με ηλεκτρονικό μήνυμα (sms), για ιατρικά δεδομένα του ανήλικου τέκνου του που νομίμως είχε εκουσίως αναγνωρίσει. Ο καταγγέλλων ισχυρίστηκε, συν τοις άλλοις, ότι η καταγγελλόμενη ουδέποτε αμφισβήτησε την ιδιότητά του ως πατέρα, ούτε και του ζήτησε τη συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης του τέκνου, έτσι ώστε να δικαιολογηθεί η μη ανταπόκρισή της.

Στην διαδικασία που κινήθηκε ενώπιον της Αρχής, η καταγγελλόμενη παραδέχεται ότι ήρθε σε επαφή με τη μητέρα του τέκνου, η οποία της απαγόρευσε να χορηγήσει στον καταγγέλλοντα οποιαδήποτε πληροφορία ή έγγραφο, αφού τόνισε ότι εκείνη ασκούσε την επιμέλεια του τέκνου, επιβεβαιώνοντας τη διάρρηξη της σχέσης της με τον καταγγέλλοντα και ομολογεί ότι κατόπιν τούτων δεν ικανοποίησε το επίμαχο δικαίωμα πρόσβασης που άσκησε ο καταγγέλλων. Ως προς τη μη ανταπόκριση στο από 8-10-2021 γραπτό μήνυμα του καταγγέλοντος, η τελευταία ισχυρίστηκε ότι δεν ανταποκρίθηκε, επειδή προερχόταν από άγνωστο αριθμό και πάγια τακτική της είναι να απαντάει μόνο σε e-mails και όχι σε προσωπικά μηνύματα. Περαιτέρω, σημείωσε ότι δεν έλαβε κάποιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του καταγγέλλοντος ως πατέρα του τέκνου, ενώ η μητέρα του τέκνου επισήμανε ότι η σχέση της με τον καταγγέλλοντα είχε διαρραγεί, γεγονός που την έκανε επιφυλακτική ως προς την ικανοποίηση του επίμαχου δικαιώματος πρόσβασης.

Η Αρχή, αφού ανέλυσε την υποχρέωση των ιατρών να τηρούν ιατρικό αρχείο των ασθενών τους (άρθρο 14 Ν. 3418/2005), επισήμανε ότι το δικαίωμα πρόσβασης του άρθρου 15 του ΓΚΠΔ περιλαμβάνει το δικαίωμα των υποκειμένων των δεδομένων να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που αφορούν την υγεία τους και δεν προϋποθέτει επίκληση λόγων για τους οποίους το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος. Ειδικά, στην περίπτωση των ανηλίκων και σύμφωνα με το άρθρο 1513 ΑΚ, η γονική μέριμνα ασκείται και από τους δύο γονείς από κοινού ακόμη και σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης ή ακύρωσης του συμφώνου συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων ή των μερών του συμφώνου συμβίωσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Αρχή διαπίστωσε παράβαση του άρθρου 15 του ΓΚΠΔ από την ιατρό, καθώς, σύμφωνα με το σύνολο της ελληνικής νομοθεσίας, υποχρεούται να ικανοποιεί σχετικά δικαιώματα πρόσβασης που ασκούνται από τον πατέρα και ασκούντα τη γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου για το οποίο έχει γνωματεύσει στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών που το αφορούν και επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.500 ευρώ. Επισήμανε, μάλιστα, ότι όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει εύλογες αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του φυσικού προσώπου που υποβάλλει το αίτημα πρόσβασης, μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του υποκειμένου των δεδομένων πλην όμως, στην προκειμένη περίπτωση δεν αποδείχθηκε ότι πράγματι εκφράστηκαν στον καταγγέλλοντα τέτοιες αμφιβολίες και ότι του ζητήθηκαν πρόσθετες πληροφορίες.