Τεχνητή Νοημοσύνη, Metaverse και ζητήματα Ηθικής

/ / Legal x-rays
ETHICS ISSUE

Της Ευαγγελία Μανίκα, Associate
Ιανουάριος 2023

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο metaverse παρά το γεγονός ότι μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη, μπορεί να προκαλέσει και ηθικά ζητήματα καθώς επί του παρόντος, το μεγαλύτερο μέρος της τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσεται χωρίς ηθική επιτήρηση.

Μια βασική ηθική επίπτωση που περιβάλλει την τεχνητή νοημοσύνη στο metaverse είναι η προκατάληψη των ανθρώπων που δημιουργούν τους αλγορίθμους της τεχνητής νοημοσύνης ούτως ώστε οι εν λόγω αλγόριθμοι να αναπτύσσονται με τρόπο που να ακολουθούν τα μοτίβα σκέψης και τις αρχές των δημιουργών τους. Επομένως, ενδέχεται μέσω των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης να ενισχύονται οι διακρίσεις με βάση χαρακτηριστικά, όπως το φύλο. Για αυτό το λόγο είναι κρίσιμο τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να δημιουργούνται με τρόπο κατά τον οποίο θα ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μεροληψίας.

Σημαντικό εξίσου ζήτημα είναι και η διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Με δεδομένο ότι τα συστήματα ΤΝ συχνά λαμβάνουν αποφάσεις βάσει πολύπλοκων αλγορίθμων και συνόλων δεδομένων που είναι δύσκολο να κατανοήσουν οι χρήστες είναι σημαντικό να διασφαλίζεται εξ αρχής ότι τα εν λόγω συστήματα θα περιέχουν διαφανείς διαδικασίες λήψης αποφάσεων, οικοδομώντας με αυτόν τον τρόπο την εμπιστοσύνη των χρηστών στα εν λόγω συστήματα.
Περαιτέρω, η δημιουργία ψηφιακών διδύμων μπορεί να εγείρει ανησυχίες σχετικά με την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για τη δημιουργία ψηφιακών διδύμων συλλέγονται ποικίλα προσωπικά δεδομένα, όπως, μεταξύ άλλων, το όνομα, η ηλικία ή η τοποθεσία ενός ατόμου. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι δεν θα υφίσταται κίνδυνος μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης από άλλα άτομα ενώ η αποθήκευση των εν λόγω δεδομένων θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε ασφαλή και αποθηκευτικά μέσα και το υποκείμενο των δεδομένων να έχει πάντοτε τον έλεγχο του τρόπου χρήσης των δεδομένων του.
Στο ως άνω πλαίσιο, είναι σημαντικό να τηρείται πάντοτε η ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων (π.χ. λήψη συγκατάθεσης του υποκειμένου, τήρηση τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ύπαρξη κατάλληλων πολιτικών προστασίας προσωπικών δεδομένων). Σημαντικό είναι, επίσης, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο metaverse να τηρούν ορισμένες αρχές προκειμένου να δημιουργείται ένα ασφαλές περιβάλλον για τους χρήστες και να μειώνονται οι κίνδυνοι (π.χ. δημιουργία ειδικής διαδικασίας εγγραφής των ανηλίκων χρηστών). Σε κάθε περίπτωση, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο metaverse οφείλει να είναι ασφαλής και ηθική!