Όροι Χρήσης

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου παρέχεται από τη Δικηγορική Εταιρεία Μιχαλοπούλου & Συνεργάτες και διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του και τις επιμέρους σελίδες του. Η παροχή νομικών υπηρεσιών από το γραφείο μας διέπεται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της Ιστοσελίδας και οποιωνδήποτε υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτής, αποτελεί τεκμήριο ότι έχετε μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί όλους τους όρους χρήσης. Για το λόγο αυτό, καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά και εκ των προτέρων, το περιεχόμενό τους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο.

Η Δικηγορική Εταιρεία Μιχαλοπούλου & Συνεργάτες διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να τροποποιεί, αντικαθιστά ή διαγράφει μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Τίποτα στην παρούσα Ιστοσελίδα δεν πρέπει να θεωρηθεί ως προτροπή ή σύσταση σχέσης δικηγόρου-πελάτη μεταξύ του αναγνώστη και της Δικηγορικής Εταιρείας Μιχαλοπούλου & Συνεργάτες ή ως παροχή νομικών συμβουλών για οποιοδήποτε συγκεκριμένο θέμα.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας μόνο για νόμιμους σκοπούς. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπό μας:

 1. Με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει οποιονδήποτε ισχύοντα τοπικό, εθνικό ή διεθνή νόμο ή κανονισμό.
 2. Με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος ή δόλιος ή έχει οποιοδήποτε παράνομο ή δόλιο σκοπό ή αποτέλεσμα.
 3. Με σκοπό να βλάψετε ή να επιχειρήσετε να βλάψετε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
 4. Για να στείλετε, να λάβετε εν γνώσει σας, να φορτώσετε, να κατεβάσετε, να χρησιμοποιήσετε ή να επαναχρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε υλικό που δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα περιεχομένου των παρόντων Όρων Χρήσης.
 5. Για τη μετάδοση ή την εξασφάλιση της αποστολής οποιουδήποτε μη ζητηθέντος ή μη εξουσιοδοτημένου διαφημιστικού ή προωθητικού υλικού ή οποιασδήποτε άλλης μορφής παρόμοιας προσέλκυσης (spam).
 6. Η εν γνώσει σας μετάδοση δεδομένων, αποστολή ή μεταφόρτωση υλικού που περιέχει ιούς, Trojan horses, worms, time-bombs, keystroke loggers, spyware, adware ή οποιοδήποτε άλλο επιβλαβές πρόγραμμα ή παρόμοιο κώδικα υπολογιστή που έχει σχεδιαστεί για να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστή.

Συμφωνείτε επίσης:

 1. Να μην αναπαράγετε, αντιγράφετε ή μεταπωλείτε οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας μας κατά παράβαση των διατάξεων των Όρων Χρήσης.
 2. Να μην έχετε πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση, να μην παρεμβαίνετε, να μην προκαλείτε ζημιά ή να μην διαταράσσετε:
  • οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπού μας,
  • οποιονδήποτε εξοπλισμό ή δίκτυο στο οποίο είναι αποθηκευμένος ο Ιστότοπός μας,
  • οποιοδήποτε λογισμικό που χρησιμοποιείται για την παροχή της Ιστοσελίδας μας- ή
  • οποιονδήποτε εξοπλισμό ή δίκτυο ή λογισμικό που ανήκει ή χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε τρίτο.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ο Ιστότοπός μας και το περιεχόμενό του παρέχονται μόνο για γενικούς σκοπούς πληροφόρησης, κυρίως για πελάτες, δυνητικούς πελάτες και άτομα που εξετάζουν το ενδεχόμενο πρόσληψης στην εταιρεία μας.
Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες, άμεσες ή επακόλουθες, οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή από την εμπιστοσύνη σε πληροφορίες ή υλικό που δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα. Δεν είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με εσάς ή τρίτους που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν τον παρόντα Ιστότοπο και το περιεχόμενό του.
Δεν δίνουμε καμία δήλωση ή εγγύηση ότι ο παρών Ιστότοπος (ή οποιοδήποτε μέρος του) θα είναι ακριβής, πλήρης ή χωρίς σφάλματα, ούτε ότι οποιοδήποτε συγκεκριμένο λογισμικό ή υλικό, θα είναι συμβατό με τον παρόντα Ιστότοπο.

COPYRIGHT
Το παρόν περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πληροφοριών ή εμπορικών σημάτων της Δικηγορικής Εταιρείας Μιχαλοπούλου & Συνεργάτες, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Δικηγορικής Εταιρείας Μιχαλοπούλου & Συνεργάτες, η οποία προστατεύεται σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993, 2000/31/ΕΚ και 2001/29/ΕΚ). Ως εκ τούτου, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, πώληση, δημοσίευση ή εν γένει παράνομη εμπορική ή άλλη εκμετάλλευση του παρόντος δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Δικηγορικής Εταιρείας Μιχαλοπούλου & Συνεργάτες, διαφορετικά ο χρήστης ευθύνεται για ζημίες έναντι της τελευταίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των προαναφερθέντων νόμων.
Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες της για προσωπική χρήση και απαγορεύεται η εμπορική του διάθεση.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ
Για τη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας και της παροχής υπηρεσιών της η Δικηγορική Εταιρεία Μιχαλοπούλου & Συνεργάτες, μπορεί να μεταβάλλει τη λειτουργικότητα και τα χαρακτηριστικά της Ιστοσελίδας, τροποποιώντας παράλληλα τους όρους και τις προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση αλλαγών στους παρόντες όρους χρήσης, η Δικηγορική Εταιρεία Μιχαλοπούλου & Συνεργάτες θα αναρτά στο διαδίκτυο την τρέχουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων.
ΟΛΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΟΥΤΕ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΟΥΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΣ, ΠΛΗΡΕΣ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ. ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ
Η δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσω συνδέσμων (links) γίνεται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, η δε χρήση των συνδέσμων αυτών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών και οι αντίστοιχες ιστοσελίδες υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει η Δικηγορική Εταιρεία Μιχαλοπούλου & Συνεργάτες.
Οι σύνδεσμοι προς την Ιστοσελίδα της Δικηγορικής Εταιρείας Μιχαλοπούλου & Συνεργάτες παρέχονται χωρίς κανενός είδους εγγύηση, αναφερόμενη ή υπονοούμενη, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων της αξίας και της μη παραβίασης. Η Δικηγορική Εταιρεία Μιχαλοπούλου & Συνεργάτες δεν παρέχει εγγυήσεις ή διαβεβαιώσεις σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς τους συνδέσμους. Η Δικηγορική Εταιρεία Μιχαλοπούλου & Συνεργάτες δεν ευθύνεται επίσης για λάθη ή δυσλειτουργίες των δικτυακών τόπων τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτούς.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Αναπόσπαστο και δεσμευτικό μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης αποτελεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη, σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους της Πολιτικής Απορρήτου του Ιστότοπου. Η Δικηγορική Εταιρεία Μιχαλοπούλου & Συνεργάτες δεσμεύεται για υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων κάθε επισκέπτη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 (GDPR).

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Κάθε επισκέπτης της Ιστοσελίδας αποδέχεται ρητά ότι αποκλειστική δικαιοδοσία για κάθε διαφορά που προκύπτει από την εφαρμογή των όρων και την εν γένει χρήση της Ιστοσελίδας έχουν τα Δικαστήρια της Αθήνας, ενώ εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό. Εάν κάποιος από τους παραπάνω όρους ακυρωθεί με δικαστική απόφαση, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπόλοιπων όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εγκυρότητα. Ομοίως, εάν οποιοσδήποτε όρος χρήσης καταστεί ανεφάρμοστος, δεν επηρεάζεται η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των λοιπών όρων. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμόσιμοι όροι θα αντικατασταθούν με νέους όρους, ώστε να καταστούν εφαρμόσιμοι στο μέγιστο δυνατό επίπεδο.

Ημερομηνία: Μάρτιος, 2023

TOP