Πολιτική Απορρήτου

1. Εισαγωγή
Η Δικηγορική Εταιρεία Μιχαλοπούλου & Συνεργάτες ("Lawgroup") λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις ευθύνες της για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια των πληροφοριών. Η Lawgroup χρειάζεται να συγκεντρώσει και να χρησιμοποιήσει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με άτομα, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των προμηθευτών, των επιχειρηματικών επαφών, των υπαλλήλων και άλλων ατόμων με τα οποία η Lawgroup έχει σχέση ή μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσει.

Με τους παρόντες όρους, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγεί την προσέγγισή μας αναφορικά με τυχόν συλλογή προσωπικών δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε και τα δικαιώματά σας σε σχέση με κάθε είδους επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο τα προσωπικά σας δεδομένα πρέπει να συλλέγονται, να διαχειρίζονται και να αποθηκεύονται, τηρουμένων των προτύπων προστασίας δεδομένων της Lawgroup και με σκοπό τη συμμόρφωση μας με όλες τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Η Πολιτική ισχύει επίσης για τη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία τέτοιων δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνονται ή θα συμπεριληφθούν σε ένα σύστημα αρχειοθέτησης. Αν και ο ατομικός φάκελος υπόθεσης δεν θεωρείται από μόνος του σύστημα αρχειοθέτησης, όλοι οι φάκελοι υποθέσεων που χειρίζεται και αρχειοθετεί η Lawgroup εμπίπτουν στην έννοια του «συστήματος αρχειοθέτησης».

Η Πολιτική εφαρμόζεται πέραν του «νομικού απορρήτου» και παράλληλα με αυτό. Οι υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που απορρέουν από την αρχή της ασφάλειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων, υπόκεινται στις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγόρων σχετικά με την εμπιστευτικότητα.

2. Πεδίο εφαρμογής Πολιτικής
Η παρούσα Πολιτική ισχύει για:

 • Τα κεντρικά γραφεία της Lawgroup.
 • Όλα τα γραφεία της Lawgroup.
 • Όλο το προσωπικό, τους δικηγόρους και συνεργάτες της Lawgroup.
 • Όλους τους εργολάβους, ελεύθερους επαγγελματίες, προμηθευτές και άλλα άτομα που εργάζονται για λογαριασμό της Lawgroup.

Η παρούσα πολιτική διασφαλίζει ότι η Lawgroup:

 • Συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και ακολουθεί τις ορθές πρακτικές.
 • Προστατεύει τα δικαιώματα του προσωπικού, των πελατών, των εταίρων και των συνεργατών.
 • Είναι ανοιχτή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα δεδομένα των ατόμων.
 • Προστατεύεται από τους κινδύνους παραβίασης δεδομένων.

3. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;
Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται σε όλα τα δεδομένα που διατηρεί η Lawgroup σχετικά με ταυτοποιημένα ή ταυτοποιήσιμα φυσικά πρόσωπα, ακόμη και αν αυτές οι πληροφορίες δεν εμπίπτουν τεχνικά στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Συλλέγονται προσωπικά δεδομένα όπως:

 • Ονόματα ατόμων.
 • Ταχυδρομικές διευθύνσεις.
 • Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Αριθμοί τηλεφώνου.
 • Τραπεζικές πληροφορίες
 • ... και κάθε άλλη πληροφορία σχετική με φυσικά πρόσωπα (π.χ. τίτλος εργασίας).

Ειδικότερα, όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η Lawgroup, υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας, επεξεργάζεται τέτοιου είδους δεδομένα, εάν μια υπόθεση αφορά και περιλαμβάνει φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και ακόμη και στην τελευταία περίπτωση, ήτοι την περίπτωση των νομικών προσώπων, ο σχετικός φάκελος περιέχει σχεδόν αμετάβλητα, στοιχεία νομίμων εκπροσώπων, προσώπων που εμπλέκονται στη διοίκηση, συνεργατών κ.λπ.

4. Ποιες είναι οι νόμιμες βάσεις που χρησιμοποιούμε για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων;
Η βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανευρίσκεται στα άρθρα 6 και 9 του ΓΚΠΔ και ειδικότερα:

i) με βάση τη συγκατάθεση του υποκειμένου (π.χ. όταν ο χρήστης της ιστοσελίδας της Lawgroup συμπληρώνει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του για να εγγραφεί στο ενημερωτικό μας δελτίο ή για να στείλει το βιογραφικό του σημείωμα).
ii) με βάση τα έννομα συμφέροντά μας για την παροχή νομικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της νόμιμης εκπροσώπησης) και συμβουλών προς τους πελάτες μας.
iii) για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων.
iv) με βάση έννομο συμφέρον για τη συμμόρφωση με υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησής μας (π.χ. τήρηση αρχείων, τιμολόγηση και λόγοι φορολογικής συμμόρφωσης), και
v) με βάση την εκπλήρωση των νομικών και κανονιστικών υποχρεώσεών μας.

Επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων μόνο εάν είναι απολύτως αναγκαίο και με βάση τη συγκατάθεσή σας, όσον αφορά την άσκηση νομικών αξιώσεων, για σκοπούς που σχετίζονται με την εργατική και κοινωνική ασφάλιση, ή για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

Οι ως άνω κανόνες ισχύουν ανεξάρτητα από το αν τα δεδομένα αποθηκεύονται ηλεκτρονικά, σε φυσικό αρχείο ή σε άλλο υλικό.

Προς συμμόρφωση με τις νομοθετικές διατάξεις, τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να συλλέγονται και να χρησιμοποιούνται νόμιμα, να αποθηκεύονται με ασφάλεια και να μην αποκαλύπτονται παράνομα.

5. Cookies
Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας δύνανται να ληφθούν μέσω της χρήσης cookies. Επισκεφθείτε την Πολιτική cookies για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και τον τρόπο διαχείρισης και διαγραφής των cookies.

6. Εμπιστευτικότητα και Ασφάλεια
Η διατήρηση της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί προτεραιότητά μας. Για το λόγο αυτό ισχύουν κατάλληλες πολιτικές και κανόνες ασφαλείας, καθώς και τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σχετικά με την προστασία της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας, της προσβασιμότητας, της διαφάνειας των προσωπικών σας δεδομένων που μας παρέχονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κακή χρήση, αποκάλυψη, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια. Λόγω του γεγονότος ότι τα συστήματα πληροφοριών από τη φύση τους δεν είναι απολύτως ασφαλή, η συνολική ασφάλεια των δεδομένων σας δεν μπορεί να εγγυηθεί. Ομοίως, δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ούτε μπορούμε να θεωρούμαστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια των δεδομένων από άλλα δίκτυα. Όλοι οι συνεργάτες και όσοι είναι υπεύθυνοι για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας (δηλαδή εκείνοι που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό της Lawgroup) πρέπει να σέβονται την παρούσα Πολιτική.

7. Πολιτική πρόσβασης
Η πρόσβαση στα αρχεία προσωπικών δεδομένων εντός της Lawgroup είναι διαθέσιμη σε όλους τους συνεργάτες - δικηγόρους της Lawgroup, ακόμη και σε εκείνους τους συνεργάτες που είναι εξουσιοδοτημένοι για το σκοπό αυτό αλλά δεν καλύπτονται από το νομικό απόρρητο.

8. Τα δικαιώματά σας
Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε:

 • Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης.
 • Το δικαίωμα πρόσβασης.
 • Το δικαίωμα διόρθωσης.
 • Το δικαίωμα διαγραφής.
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
 • Το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων.
 • Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία.
 • Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 • Δικαιώματα σε σχέση με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και την κατάρτιση προφίλ, κατόπιν επικοινωνίας με τη Lawgroup στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα βρείτε παρακάτω.

9. Αιτήματα πρόσβασης υποκειμένων
Όλα τα άτομα που αποτελούν υποκείμενο προσωπικών δεδομένων που τηρούνται από τη Lawgroup δικαιούνται να γνωρίζουν:

 • Τις πληροφορίες που κατέχει η Lawgroup για αυτά.
 • Τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά τους δεδομένα.
 • Σε ποιον, (αν υπάρχει κάποιος), αποκαλύπτονται τα προσωπικά δεδομένα.
 • Σε τι βαθμό χρησιμοποιεί η Lawgroup τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων.
 • Λεπτομέρειες σχετικά με την προέλευση των δεδομένων τους, εάν δεν συλλέχθηκαν από τα άτομα.

10. Τα υποκείμενα θα πρέπει να ενημερώνονται για τα κάτωθι:

 • πώς να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα τους.
 • πώς να διατηρούν ενημερωμένα τα δεδομένα τους.
 • τον τρόπο με τον οποίο η Lawgroup εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την προστασία των δεδομένων τους.
 • πώς να περιορίσουν την επεξεργασία των δεδομένων τους.
 • πώς να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους.

Εάν ένα φυσικό πρόσωπο επικοινωνήσει με τη Lawgroup ζητώντας τις ως άνω πληροφορίες, η διαδικασία αυτή χαρακτηρίζεται ως αίτημα πρόσβασης υποκειμένου.

Τα αιτήματα πρόσβασης υποκειμένου προς τη Lawgroup θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@lawgroup.gr.

Στόχος της Lawgroup θα είναι η παροχή των σχετικών δεδομένων εντός ενός (1) μηνός. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί σε τρεις (3) μήνες εάν το αίτημα είναι σύνθετο. Το άτομο που υποβάλλει το αίτημα θα ειδοποιηθεί εντός ενός (1) μηνός εάν η απάντηση θα διαρκέσει έως και τρεις (3) μήνες.

Η Lawgroup διατηρεί το δικαίωμα να χρεώνει ένα εύλογο τέλος, εάν το αίτημα πρόσβασης του υποκειμένου είναι υπερβολικό και περίπλοκο.

Η Lawgroup θα επαληθεύει πάντα την ταυτότητα οποιουδήποτε υποβάλλει αίτημα πρόσβασης υποκειμένου προτού παραδώσει οποιαδήποτε πληροφορία.

11. Αποκάλυψη δεδομένων για άλλους λόγους
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ΓΚΠΔ επιτρέπει την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων στις αρμόδιες αρχές, χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Lawgroup θα αποκαλύψει τα ζητούμενα δεδομένα, διασφαλίζοντας ωστόσο ότι το αίτημα είναι νόμιμο.

12. Πολιτική διατήρησης και διαγραφής
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται/καταστρέφονται μετά από εύλογο χρονικό διάστημα από την ανάθεση μιας υπόθεσης, ιδίως όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν (συμπεριλαμβανομένης της ικανοποίησης τυχόν νομικών, λογιστικών ή άλλων απαιτήσεων).

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα δεδομένα θα πρέπει να τηρούνται για την εκπλήρωση άλλων νομικών σκοπών (π.χ. φορολογικοί έλεγχοι).

13. Συμμετoχή σε σεμινάρια
Η Μιχαλοπούλου και Συνεργάτες αποστέλλει τακτικά στους πελάτες της και σε άλλους ενδιαφερόμενους προσκλήσεις για σεμινάρια. Κατά τη διάρκεια αυτών των σεμιναρίων συζητούνται εξελίξεις σχετικές με τον τομέα των βιοεπιστημών και της τεχνολογίας. Η Μιχαλοπούλου και Συνεργάτες προσκαλεί τις επαφές της στους πελάτες της για τα σεμινάρια αυτά. Άλλοι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να εγγραφούν για να παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο.

Προσωπικά δεδομένα
Η Michalopoulou and Associates επεξεργάζεται το όνομα, τον τίτλο εργασίας, την επωνυμία της εταιρείας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου που εγγράφεται σε ένα σεμινάριο.

Βάση επεξεργασίας
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται βάσει του έννομου συμφέροντος της Michalopoulou and Associates για την αποστολή στους πελάτες της διαφημιστικών μηνυμάτων και προσκλήσεων και για τη διευκόλυνση της συμμετοχής στο σεμινάριο. Μετά την εγγραφή σε ένα σεμινάριο, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει του έννομου συμφέροντος της Michalopoulou and Associates να προσκαλέσει τον ενδιαφερόμενο σε περαιτέρω σεμινάρια. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία αυτή ανά πάσα στιγμή.

Με βάση τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου, τα προσωπικά του δεδομένα θα κοινοποιηθούν σε άλλους συμμετέχοντες στο σεμινάριο. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς του σεμιναρίου.

Τρίτα μέρη
Η Μιχαλοπούλου και Συνεργάτες κοινοποιεί το όνομα, τον τίτλο εργασίας και την επωνυμία της εταιρείας του συμμετέχοντος στο σεμινάριο σε άλλους συμμετέχοντες στο σεμινάριο.

14. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική
Η Lawgroup μπορεί να κάνει αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου κατά καιρούς. Για να διασφαλιστεί ότι τα υποκείμενα γνωρίζουν πάντα τον τρόπο με τον οποίο η Lawgroup χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες, η Lawgroup θα ενημερώνει κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ώστε να συμπεριλαμβάνονται τυχόν αλλαγές στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Ενδέχεται επίσης να προβούμε σε αλλαγές, όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση με τροποποιήσεις στην ισχύουσα νομοθεσία ή τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Lawgroup χρησιμοποιώντας τις παρακάτω λεπτομέρειες ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.

Lawgroup

Κεντρικά Γραφεία, Ελλάδα
T: 210 330 52 30 | F: 210 330 52 32
Lawgroup, 40, Αγ. Κωνσταντίνου | Εμπορικό Κέντρο «Αίθριο» (Α16-18)
15 124 Μαρούσι | Αθήνα | Ελλάδα
E-mail: privacy@lawgroup.gr

Πολιτική Cookies

TOP