Ο Εξελιγμένος Ρόλος του Ιατρικού Τμήματος σε ένα True Data-Driven Κόσμο

/ / ΜΜΕ & Εκδηλώσεις

Κατά τη 2η Ημερίδα της EEΦΑΜ: Medical – 18 Απριλίου 2019 παρουσιάστηκε το κανονιστικό πλαίσιο των κλινικών μελετών (παρεμβατικών και μη παρεμβατικών) και αναλύθηκε η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την ορθή και νόμιμη διαχείρισή τους σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Κλινικών Μελετών (CTR) ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας δεδομένων κλινικών μελετών λαμβάνοντας υπόψη την ενεργή συμμετοχή του ασθενούς στην ερευνητική διαδικασία και καθιστώντας εν γένει κοινωνό ολόκληρη την κοινωνία θέτοντας απαραίτητη την προηγούμενη εκπαίδευσή της.