Οι Yπηρεσίες μας

Η νομοθεσία είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Τα τελευταία χρόνια και λόγω του οικονομικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος, σημαντικές αλλαγές έχουν ενσωματωθεί στο  Ελληνικό και Κοινοτικό Δίκαιο που επηρεάζουν τους περισσότερους τομείς του ιατρικού χώρου . Η ομάδα μας συστηματικά  παρακολουθεί αυτές τις αλλαγές και υιοθετεί ανάλογες πρακτικές με στόχο να εξασφαλίσει την προσεκτική και ηθική υπηρεσία της φέροντας αδιαμφισβήτητα αποτελέσματα στον πελάτη.

Τομείς που παρέχουμε υπηρεσίες:

Υπηρεσίες

Εταιρικά/Εμπορικά

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες εμπορικά εστιασμένες, ώστε να βοηθούμε, προστατεύουμε και αναπτύσουμε την επιχειρηματικότητα σε ένα τοπίο συνεχών αλλαγών εμπορικών πολιτικών και κανονισμών.

Βοηθάμε ενεργά τις ιατρικές, φαρμακευτικές πολυεθνικές και Ελληνικές εταιρείες να συστήσουν θυγατρικές, υποκαταστήματα ή κοινοπραξίες στην Ελλάδα. Συμβουλεύουμε τους πελάτες μας για το καλύτερο νομικό όχημα από εμπορικής η εταιρικής άποψης, διαπραγματευόμαστε με τους μετόχους και σχεδιάζουμε συμφωνίες κοινοπραξίας που οδηγούν σε Εξαγορές και Συγχωνεύσεις καθώς και συστήνουμε Ελληνικές θυγατρικές εκ μέρους ξένων επενδυτών. Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλα τα εταιρικά θέματα που  προκύπτουν από την σύσταση των εταιρειών μέχρι την εκκαθάρισή τους. Διαμορφώνουμε συμβάσεις εμπορικής Αντιπροσωπείας, Διανομής, όρους και προϋποθέσεις συναλλαγών, συνεργασίες και κοινοπραξίες, συμφωνίες παραχώρησης, συμφωνίες κλινικών δοκιμών ενώ διαθέτουμε εξειδικευμένη γνώση σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγχωνεύσεων και εξαγορών, και αναλαμβάνουμε όλες τις νομικές διατυπώσεις που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση των στόχων των πελατών μας..

Επιπλέον, οι εξειδικευμένοι δικηγόροι μας στον τομέα της Υγείας,δραστηριοποιούνται στην παροχή εκπαιδευτικών διαλέξεων, ενημερώσεις και σεμινάρια με στόχο την ενημέρωση των πελατών μας στις πρόσφατες εξελίξεις και αλλαγές στη νομοθεσία της Υγείας.

Κανονιστική Συμμόρφωση

Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών ουσιώδεις αλλαγές στον τομέα της Υγείας που έχουν προκύψει από την Δημόσια πολιτική, έχουν επιφέρει κύμα προκλήσεων, μειωμένα κονδύλια, συμμόρφωση σε νέους κανονισμούς και διατάξεις . Βοηθούμε τους πελάτες μας σε Παγκόσμια προγράμματα Συμμόρφωσης,κατανομή ευθυνών και κινδύνου, οργανωτικές υποδομές που οδηγούν στην ακεραιότητα, αποτελεσματικές διαδικασίες reporting, διαχείρισης νομικών καθηκόντων  καθώς επίσης και  νέων διαδικασιών επίλυσης αντικρουόμενων και αμφισβητούμενων συμφερόντων . Επιπλέον είμαστε πάντοτε  ενήμεροι καθότι ο τομέας Υγείας είναι  συχνά κλάδος ο οποίος τροφοδοτείται διαρκώς με νέα. Η ομάδα μας είναι διαθέσιμη καθημερινά σε 24ωρη βάση για έτοιμη να συνδράμει στην οποιαδήποτε εξέλιξη.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Παρέχουμε υπηρεσίες, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των πελατών μας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων του τομέα της Πνευματικής Ιδιοκτησίας του χώρου  Υγείας από Προστασία Δεδομένων έως Συμμόρφωσης, ήτοι Φαρμακευτικές και Ιατρικού Τεχνολογικού Εξοπλισμού εταιρείες. Ακόμη παρέχουμε στους πελάτες μας νομικές συμβουλές σχετικά με προγράμματα τηλειατρικής,διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και προστασία επαγγελματικών μυστικών. Συμβουλεύουμε τους πελάτες μας σε μόνιμη βάση για θέματα που εγείρονται από πραγματικές και εν δυνάμει παραβιάσεις της ελεύθερης διακίνησης πληροφοριών προσωπικών δεδομένων. Αναζητούμε νομικές λύσεις σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής αποθήκευσης  και διαβίβασης   πληροφοριών  σε παγκόσμιο επίπεδο.

Δημόσιες Προμήθειες

Εμπορικές εταιρείες και Δημόσιος τομέας επιδιώκουν να προμηθεύονται εμπορεύματα και υπηρεσίες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι νομικές και διαδικαστικές επιπτώσεις αυτών των συναλλαγών γίνονται όλο και περισσότερο σημαντικές. Οι υπηρεσίες μας για τις Δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων. Παρέχουμε  συμβουλές και απαντήσεις όσον αφορά στη σωστή διαχείριση διαδικασίας σύναψης συμβάσεων συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης και των συμβουλών σε σχέση με τις ανακοινώσεις, υποβολής προσφορών, και τους όρους σύναψης σύμβασης. Ακόμη χειριζόμαστε θέματα γενικής Συμμόρφωσης στο πλαίσιο του νομικού καθεστώτος Δημόσιων συμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κλινική Αμέλεια & Ευθύνη

 Η εμβέλεια της υγειονομικής περίθαλψης είναι ο πρωταρχικός στόχος όλων των επαγγελματιών υγείας. Ωστόσο αυτό δεν είναι πάντοτε  εφικτό και οδηγεί σε υπερβολική πίεση σε όλους τους εμπλεκόμενους. Θα εργασθούμε ακούραστα, ώστε να συγκεντρωθούν τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για να υποστηρίξουμε την αξίωσή σας και να προβούμε σε ανάλυση για το κάθε ένα από τα τρία βασικά στοιχεία της κάθε αξίωσης- καθήκον μέριμνας, παράβαση καθήκοντος και πρόκληση ζημίας. Η έρευνά μας εμπλουτίζεται από τη συνεργασία μας με εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες και προκειμένου να εξασφαλίσουμε ένα δίκαιο αποτέλεσμα θα ανατρέξουμε  ακόμη και σε ειδικούς κλινικούς επαγγελματίες και εμπειρογνώμονες. Επιπλέον η ομάδα μας μπορεί να προσφέρει επιτυχημένες στρατηγικές  και να εφεύρει τρόπους ώστε να διατηρήσει το κόστος χαμηλό για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Προσωπικά Δεδομένα – GDPR

Το γραφείο μας , ύστερα από την πολυετή του ενασχόληση με τον  χώρο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εξειδικεύεται στο δίκαιο των προσωπικών δεδομένων, η προστασία των οποίων διαχέεται στους περισσότερους κλάδους του ελληνικού δικαίου και συνδέεται στενά με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Ειδικότερα, με την εφαρμογή του Κανονισμού 2016/679  το ρυθμιστικό πλαίσιο γύρω από τα προσωπικά δεδομένα αλλάζει άρδην και οι απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Χώρο της Υγείας ενισχύονται. Ο Νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) αναμένεται να τεθεί και να έχει άμεση εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη στις 25 Μαΐου 2018 μεταρρυθμίζοντας  το υπάρχον νομικό πλαίσιο προστασίας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων.Έχει ως αντικείμενο τη θέσπιση κανόνων που αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενώ στόχος του είναι η ομοιόμορφη και αποτελεσματικότερη προστασία των πολιτών της ΕΕ. Η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική και άμεση, για όσους τηρούν και επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για ιδιώτες και επιχειρήσεις, είτε για φορείς του Δημοσίου. Αφορά μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως δραστηριότητας και κλάδου, ενώ καταλαμβάνει την επεξεργασία δεδομένων και την τήρηση αρχείου, είτε αυτή είναι μερικά ή ολικά αυτοματοποιημένη, είτε όχι. Ο GDPR θα επηρεάσει ολόκληρο τον επιχειρηματικό κόσμο και κυρίως τον χώρο της Υγείας, εξαιτίας της εκτενούς αλληλεπίδρασης με τα υποκείμενα των δεδομένων και πολλές φορές την επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.