Ευρωπαϊκό Λογότυπο Ασφάλειας για την αγορά φαρμάκων μέσω του Διαδικτύου

/ / Legal x-rays

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μία ανησυχητική αύξηση της εμφάνισης ψευδεπίγραφων φαρμάκων (falsified medicines) στην Ευρώπη. Ψευδεπίγραφα είναι τα φάρμακα με ψευδή παρουσίαση της ταυτότητας τους, της προέλευσης τους καθώς και του ιστορικού τους, πρόκειται δηλαδή για φάρμακα τα οποία παρουσιάζονται ως αδειοδοτημένα και ασφαλή, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι αφού πολλά απο αυτά περιέχουν ουσίες κακής ποιότητας ή σε εσφαλμένες δοσολογίες.  Για τον λόγο αυτό, αποτελούν μεγάλο κίνδυνο σε βάρος της δημόσιας υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών.

Το σχετικό νομοθετικό ρυθμιστικό πλαίσιο αναφορικά με τα ψευδεπίγραφα φάρμακα ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/62/ΕΚ η οποία αντικατέστησε την Οδηγία 2001/83/ΕΚ σχετικά με την πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στην νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού. Προς καταπολέμηση ειδικότερα του προβλήματος των ψευδεπίγραφων φαρμάκων στην ανωτέρω Οδηγία προβλέπεται η θέσπιση ενός Kοινού Λογοτύπου (common logo) σε ολόκληρη την Ευρώπη το οποίο θα εμφανίζεται στον ιστότοπο που σχετίζεται με την πώληση φαρμάκων εξ’αποστάσεως (on-line pharmacies), ήτοι μέσω διαδικτύου. Μέσω της θέσπισης του προστατευτικού αυτού μέτρου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να εκδόσει περαιτέρω εκτελεστικά μέτρα σχετικά με τον σχεδιασμό και τις απαιτήσεις του κοινού λογοτύπου.

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή εξέδωσε τον υπ. αρ. 699/2014 Εκτελεστικό Κανονισμό της ο οποίος καθορίζει τον σχεδιασμό του κοινού λογοτύπου για τα διαδικτυακά φαρμακεία και τις τεχνικές απαιτήσεις για τη διασφάλιση της αυθεντικότητάς του. Ο Κανονισμός θα ισχύει από την 1η Ιουλίου 2015 δεσμεύοντας όλα τα κράτη- μέλη.

Πώς θα λειτουργεί το λογότυπο;

Το λογότυπο θα εμφανίζεται στην κεντρική σελίδα ενός διαδικτυακού φαρμακείου και θα φέρει την σημαία της χώρας της ΕΕ στην οποία είναι εγκατεστημένο το φαρμακείο. Πατώντας το συγκεκριμένο λογότυπο ο χρήστης θα μεταφέρεται αυτομάτως σε δικτυακό τόπο της εθνικής ρυθμιστικής αρχής όπου θα απαριθμούνται όλα τα νόμιμα εθνικά φαρμακεία καθώς και οι λοιπές νόμιμες εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις λιανικής πώλησης φαρμάκων. Με αυτόν τον τρόπο ο καταναλωτής θα είναι σε θέση να εξακριβώσει αν τα φαρμακευτικά προϊόντα που πωλούνται είναι ψευδεπίγραφα αφού θα ελέγχει πρώτα την νομιμότητα της ηλεκτρονικής επιχείρησης/φαρμακείου.

 

 Σχόλιο του γραφείου μας:

Η πώληση ψευδεπίγραφων φαρμάκων θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την δήμοσια υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών και χρήζει για τον λόγο αυτό αποτελεσματικής αντιμετώπισης. Θεωρούμε επομένως πως ο σχεδιασμός του Ευρωπαϊκού κοινού λογοτύπου θα συμβάλλει αποφασιστικα στην καταπολέμηση του εν λόγω προβλήματος λειτουργώντας ως ασπίδα προστασίας των καταναλωτών. Αναμένονται  πλέον οι σχετικές εγκύκλιοι από πλευράς ΕΟΦ αναφορικά με τον τρόπο υιοθέτησης του κοινού λογοτύπου από τα διαδικτυακά φαρμακεία εντός των προσεχών δύο μηνών καθώς και τα μέτρα ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού.